3 RADI

3 RADI

SIA 3 RADI privātuma politika personu datu aizsardzībai.

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, apstrādājot datu subjekta personas datus.
SIA 3RADI nodrošina apstrādato personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, prettiesiskas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
Personas datu apstrādi  SIA 3 RADI veic ar tās darbinieku starpniecību. Šādā gadījumā SIA 3 RADI veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī personas datu apstrādātājs veic personas datu apstrādi saskaņā ar SIA 3 RADI norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa personas datu apstrādātājam veikt atbilstošus drošības pasākumus.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

 
 • SIA 3 RADI vai tās pārstāvēto personu darījumu slēgšana un izpilde, tai skaitā līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, noslēgšana un izpilde;
 • SIA 3 RADI vai tās pārstāvēto personu likumīgās (leģitīmās) intereses;
 • Datu subjekta piekrišana.

Datu pārzinis un kontaktinformācija:

 

SIA “3 RADI”,
Adrese: “Indriķi”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads., T. 26494982. mail@3radi.lv
Mūsu mājas lapas adrese ir: https://www.3radi.lv.
Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt šo privātuma politiku jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot datu subjektus par to ar e-pasta vai Pārziņa tīmekļa vietnes starpniecību.

Galvenās datu subjektu kategorijas, par kurām SIA 3 RADI ievāc personas datus:

 
 • SIA 3 RADI klienti, klientu kontaktpersonas;
 • citas personas, kas sazinās ar SIA 3 RADI;
 • personas, kas piesakās darbā;
 • SIA 3 RADI darbinieki;
 • darījumu partneri;
 • SIA 3 RADI tīmekļa vietnes apmeklētāji.

Personas dati tiek vākti no datu subjekta. Personas datu kategorijas, kuras SIA 3 RADI

 

 

 vāc un apstrādā, ir:

 

identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
profesionālie dati – izglītība, amats, darbavieta;
finanšu dati – bankas konti;
tīmekļa vietnes apmeklētāju dati (informāciju par izmantotās vietnes darbību (saskaņā ar sīkdatņu politiku), informāciju par izmantoto ierīci un savienojumu (piemēram, pārlūkprogrammu, operētājsistēmu un citus Google Analytics ievāktos datus).

SIA 3 RADI pienākumi, veicot personas datu apstrādi.

 

SIA 3 RADI personas datu apstrādes ietvaros nodrošina: tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošībai un aizsardzībai; saņemot atbilstošu pieprasījumu no datu subjekta, sniegto personas datu labošanu vai dzēšanu. SIA 3 RADI apņemas bez kavēšanās paziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības drošības pārkāpumu, gadījumā, ja fiziskas personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Apstrādes drošības prasības.

 

Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju līmeni, ieviešanas un pielietošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz datu subjekta tiesībām un brīvībām, SIA 3 RADI īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni. Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību SIA 3 RADI īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot: aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu; aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

Apstrādājot personas datus, SIA 3 RADI nodrošina:

 
 • pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personas datu apstrādei un aizsardzībai;
 • to, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, apstrādā tam pilnvarotas personas;
 • to, ka personas datu apstrādē izmantotos resursus pārvieto tam pilnvarotas personas.

Datu subjektam ir tiesības:

 
  • piekļūt saviem personas datiem un saņemt Regulas 15. pantā noteikto informāciju;
  • pieprasīt no SIA 3 RADI savu personas datu labošanu;
  • pieprasīt no SIA 3 RADI savu personas datu dzēšanu;
  • pieprasīt no SIA 3 RADI savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam;
  • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
  • Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi mail@3radi.lv.
  • Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA 3 RADI pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Ja datu subjekts iesniedz ar privātumu saistītu sūdzību, SIA 3 RADI reģistrēs datu subjekta vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu, valsti, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. SIA 3 RADI izmantos informāciju, kuru datu subjekts sniegs, lai izskatītu datu subjekta sūdzību un nosūtītu datu subjektam atbildi, tiklīdz sūdzība būs izskatīta, kā arī veiks pasākumus sūdzībā minēto faktu pārbaudei un citām vajadzībām, ja tādi sakarā ar sūdzībā sniegto informāciju būs nepieciešami.
  • Saņemot informāciju, ka SIA 3 RADI apstrādātie personas dati vairs nav pareizi, SIA 3 RADI bez nepamatotas kavēšanās veic atbilstošas korekcijas.

 

Glabāšanas periods:

 

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, SIA 3 RADI leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Pēc tam, kad minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

SIA 3 RADI tīmekļa vietņu apmeklētāji.
Šajā politikā apkopoti sīkdatņu politikas pamatprincipi. SIA 3 RADI tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti: atpazītu jaunus vai agrākos klientus; atcerētos, ja datu subjekts sniedzis piekrišanu SIA 3 RADI sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē; apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj SIA 3 RADI izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus; Datu subjekts var izdzēst vai bloķēt sīkdatnes jebkurā brīdī. Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas SIA 3 RADI vajadzībām.